نام و نام خانوادگي : خانم پروین یخچالیها 

محل تحصیل :   دانشگاه  شیراز
رشته تحصيلي : بیولوژی
شماره تماس :  33336001-3104 
پست الکترونيک دفتر رياست:  Qmsr@qums.ac.ir       
 شرح وظايف
نشاني:مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشکي قزوين -دانشکده پزشکي شهيد بابايي-طبقه اول انتهاي راهرو سمت راست

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0