• ساعت : ۱۴:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ 
۶۰ درصد از بیماری ها با انجام خود مراقبتی كاهش می یابد

مسؤول آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: خود مراقبتی؛ نخستین گام برای رسیدن به جامعه سالم است. در واقع ۶۰ درصد از بیماری ها با انجام خود مراقبتی کاهش می یابد.

این مسؤول اذعان کرد: امروزه شــیوه زندگی ســالم عامل مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای ســلامتی محسوب می شود. برای اینکه از یک شیوه زندگی سالم برخوردار باشیم باید مهارت خودمراقبتی را یاد بگیریم. و ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ افراد ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت درﺳـﺘﯽ درﺑـﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

 احمدی زاده در ادامه تصریح کرد: ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧـﻮد راﻫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮد را ارﺗﻘـﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن روی رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

وی اضافه کردخود مراقبتی مزایای دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به تجدید انرژی، کاهش استرس، ایجاد احساس شادی، آرامش و صلح، تقویت احساس سلامت و تندرستی جسم، افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، شور و شوق زندگی و افزایش انگیزه موفقیت اشاره کرد.و خودمراقبتی جسمی، خودمراقبتی عاطفی و روانی، خودمراقبتی اجتماعی، و خودمراقبتی معنوی، از حیطه های خودمراقبتی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0