• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ 
فراخوان تجدید مزایده:واگذاری داروخانه كلینیك ویژه محمدزاده

 تاریخ فروش اسناد مزایده: ساعت 14 تاریخ 27/10/1400 لغایت 30/10/1400.

 آدرس فروش اسناد مزایده: سامانه ­تدارکات ­الکترونیک ­دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0