• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ 
آگهی مزایده حراج فروش اموال اسقاطی شبكه بهداشت ودرمان آوج

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مزایده فروش اموال اسقاطی (لیست اقلام اسقاطی در اسناد مزایده می باشد) خود را از طریق ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به افراد حقیقی و حقوقی بصورت مزایده حراج به فروش رساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده، دریافت ­اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده­ گران و اعلام به برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ­آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

دریافت اطلاعات بیشتر 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0