• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
انجام كلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مكانیكی و الكترونیكی مراكز آموزشی درمانی ولایت، كوثر، قدس و بیمارستان امیرالمومنین.

1ـ*ـ انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی ولایت، کوثر، قدس و بیمارستان امیرالمومنین.

2ـ*ـ انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی شهیدرجایی، بوعلی سینا و ساختمانهای ستاد یک و دو ستاد شامل: ساختمان کلینیک محمدزاده، کلیه دانشکده ها،  معاونت ها و واحدهای مستقر در مجتمع پردیس کلیه خوابگاههای دانشجویی، منازل مسکونی و  اداری درسطح شهر قزوین، 22 بهمن و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.

3ـ*ـ انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مرکز بهداشت شهیدبلندیان و کلیه واحدهای توابع آن در سطح شهر، شبکه بهداشت و درمان تاکستان، بیمارستان شفا تاکستان، شبکه و بیمارستان رحیمیان الوند ، شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان شهدای آبیک.

- تاریخ فروش تجدید اسناد مناقصه: 02/03/1401 لغایت 17 تاریخ 07/03/1401.

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانه­تدارکات­الکترونیک­دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0