• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 
مزایده فروش 2 خانه های بهداشت ازگنین، بی آب در استان قزوین

ـ فراخوان مزایدات: مزایده فروش 2 خانه های بهداشت ازگنین، بی آب در استان قزوین

- تاریخ فروش تجدید اسناد مزایده: 13/04/1401 لغایت 17 تاریخ 18/04/1401.

* آدرس فروش اسناد مزایده:سامانه ­تدارکات­ الکترونیک ­دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0