• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
مناقصه عمومی یك‌ مرحله ای تكمیل ساختمان مركز خدمات جامع سلامت محتشم واقع در شهر قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌ مرحله­ای تکمیل ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت محتشم واقع در شهر قزوین را به شرح ذیل به پیمانکارانی که دارای رتبه 5 ابنیه و همچنیـن گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  واگذار نماید.

1 ـ منبع تامین اعتبار: از محل از محل تملک های سرمایه ای دانشگاه

2- مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: به مبلغ 2.964.000.000 ریال می باشد که بایستی به یکی از صورت­های مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره  37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ـ ارایه ضمانت ‌نامه‌ از بانکهای ‌دولتی ‌و یا مووسسات‌ اعتباری ‌غیربانکی ‌دارای ‌مجوز از بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید ‌تا سه‌ ماه ‌دیگر.

3- مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه: از ساعت 8 صبح تاریخ 11/07/1401 لغایت ساعت 19 تاریخ 17/07/1401می­باشد.

4- مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 15:15تاریخ 27/07/1401 می­باشد.

5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت10 صبح به تاریخ 30/07/1401 می­باشد.

6- قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 1.000.000ریال می باشد.

جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها و مناقصات دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0