• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ 
مزایده  واگذاری اجاره بوفه مركز آموزشی درمانی بوعلی سینا و كوثر

 

ـ فراخوان مزایده : مزایده  واگذاری اجاره بوفه مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

ـ فراخوان مزایده : مزایده  واگذاری اجاره بوفه مرکز آموزشی درمانی کوثر

- تاریخ فروش اسناد مزایده: 11/08/1401 لغایت ساعت 19 تاریخ 15/08/1401.

 

* آدرس فروش اسناد مزایده:سامانه ­تدارکات­ الکترونیک­ دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0