• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ 
فراخوان مزایده فروش 2 دستگاه آمبولانس

*  فراخوان مزایده: فروش 2 دستگاه آمبولانس.

*  تاریخ فروش اسناد مزایده: 04/10/1400 لغایت ساعت22 تاریخ04/10/1400

آدرس فروش اسناد مزایده:سامانه­تدارکات­الکترونیک­دولت https://setadiran.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0