• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
فراخوان مزایده فروش واحد بهداشتی درمانی دانسفهان(ساختمان تجاری) و خانه های بهداشت اك، نرجه، ارداق، شنستق سفلی، طرویزك، ضیاء آباد

*  فراخوان مزایده: فروش واحد بهداشتی درمانی دانسفهان(ساختمان تجاری) و   

خانه های بهداشت اک، نرجه، ارداق، شنستق سفلی، طرویزک، ضیاء آباد.

* تاریخ فروش اسناد مناقصه: 19/10/1400 لغایت 23/10/1400

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانه­تدارکات­الکترونیک­دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0