• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 
فراخوان مزایده حراج: فروش اموال اسقاطی شبكه بهداشت و درمان آوج

- تاریخ فروش اسناد مزایده حراج: 23/10/1400 لغایت 23/10/1400 ساعت 22

* آدرس فروش اسناد مزایده:سامانه­ تدارکات­ الکترونیک ­دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0