عنوان زیرخدمت : برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری
شناسه خدمت: ( ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴)
 (مشاهده فرم شناسنامه خدمت)
نوع خدمت :
خدمت به شهروندان (G2C)
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

مسئول ارائه خدمت : واحدهای مختلف وزارت بهداشت


شرح خدمت :
این خدمت کشوری بوده و توسط وزارت بهداشت و درمان به صورت حضوری یا الکترونیکی به دانشگاهها ارائه می گردد.


مدت زمان انجام خدمت : بسته به موضوع آموزش دوره های یک تا چند روزه برگزار می گردد
ساعات ارائه خدمت : از 8 تا 40 ساعت
تعداد بار مراجعه خدمت: به تعداد روزهای آموزش.
هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: وابسته به نوع آموزش
دسترسی به خدمت:
درخواست و ارائه خدمت: حضوری، الکترونیکی

       

        
        


 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0