عنوان خدمت : مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
شناسه خدمت: (16021018102)
 (مشاهده فرم شناسه خدمت)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت :
جهت دریافت مجوز یا تمدید کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی استان ابتدا ارباب رجوع به معاونت درمان دانشگاه مراجعه کرده و ثبت درخواست اولیه می نماید و مدارک درخواستی تحویل داده سپس دبیرخاانه معاونت درمان ثبت نموده و به معاونت بهداشتی ارجاع میدهد.این درخواست توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی پس از انجام بازدیدهای مربوطه بررسی شده و مجوز لازم صادر میگردد.نامه تاییدیه به ارباب رجوع ارسال میگردد. ارباب رجوع پس از دریافت نامه تاییدیه جهت دریافت مجوز مربوطه به معاونت بهداشتی مراجعه می نماید
رسید زمان دار : نامه تاییدیه بصورت فیزیکی 
مراحل مراجعه حضوری :  2 بار
دبیرخانه معاونت درمان برای درخواست اولیه
دریافت اصل کد رهگیری به معاونت بهداشتی

مسئول ارائه خدمت : 

عسکر شریف زاده      عسکر شریف زاده
محل كار  گروه سلامت محیط
سمت  کارشناس سلامت محیط
 تلفن محل كار  02833690511
 پست الكترونيكي  behdasht-mohit@qums.ac.ir
سوابق تحصيلي :لیسانس
 

قوانین و مقررات خدمت:


استاندارد8567 پرتوهای غیریونساز – حدود پرتوگیری
مدت زمان انجام خدمت: درصورت کامل ودن مدارک و داشتن شرایط لازم ، حداکثر ظرف 2 هفته انجام میگردد
هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:رایگان
مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت: مشاهده مستندات و مدارک مورد نیاز

نحوه دسترسی به خدمت :

درخواست خدمت:حضوری

ارائه خدمت: حضوری

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار

دریافت نمودار

       

        
        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0