عنوان خدمت :تدوین استانداردها و کد گذاری و شناسه های حوزه سلامت

شناسه خدمت: (۱۶۰۶۱۰۲۲۰۰۰)
(مشاهده فرم شناسه خدمت)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :این خدمت کشوری بوده وبصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.
مشاهده آدرس الکترونیکی خدمت


نحوه دسترسی به خدمت :


درخواست خدمت:حضوری – الکترونیکی

ارائه خدمت:حضوری – الکترونیکی

 

      

       

 
        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0