عنوان خدمت :ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور 

شناسه خدمت:(۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰)

نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :این خدمت کشوری بوده وبصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.دانشجویان که خارج از کشور به تحصیل پرداخته اند جهت اعمال مدارک و گذراندن دوره های تحصیلی  به سامانه http://pe.iums.ac.ir/  مراجعه می نمایند.و پیگیری مراحل کار در وزارت خانه انجام میشود.


نحوه دسترسی به خدمت :


درخواست خدمت:حضوری – الکترونیکی

ارائه خدمت:حضوری – الکترونیکی

       

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0