نام و نام خانوادگی  
  پست الکترونیک  
   طراحی گرافیک سایت چگونه است؟  
  امکان دسترسی به اطلاعات در صفحات پورتال چگونه است؟  
  معرفی واحدهای تابعه دانشگاه چگونه است؟  
  میزان دسترسی به فرم های کاربردی؟  
  انتقادات و پيشنهادات  
  ثبت اطلاعات

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0