عنوان زیرخدمت :تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات اجرایی مرتبط
شناسه خدمت: (۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۳)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0