عنوان خدمت: صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی

شناسه خدمت: 16061654108

شرح خدمت: صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی

پس از ارائه مدارک مرتبط با صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی مطابق چک لیست موجود در پیوست ج و سایت معاونت غذا ودارو وثبت درخواست در دبیرخانه ، پرونده صدور پروانه مزبور به کارشناس مربوطه ارجاع شده وکارشناس پرونده بررسی تکمیل مدارک مطابق چک لیست را انجام میدهد که در صورت نقص به متقاضی اعلام تانسبت به رفع آن اقدام نماید و از طرفی موضوع محصول تحت بررسی به آزمایشگاه کنترل حوزه معاونت غذا ودارو گزارش داده می شود تا در صورت صلاحدید آزمایشگاه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه واحد تولیدی بازدید گردد و به موازات این روند بررسی فرمولاسیون توسط کارشناس پرونده انجام می گیرد و در جلسه پیش کمیته ساخت که با حضور کارشناسان اداره نظارت تشکیل می گردد موضوع درخواست متقاضی و فرمولاسیون و ویژگیهای فرآورده مورد بررسی قرار میگرید که در صورت عدم انطباق و یا نقص به متقاضی تذکر داده شده تا موضوع نقص را مرتفع نماید و در صورت کامل بودن پرونده و نداشتن نقص فرم سه برگی درخواست پروانه متقاضی جهت بررسی و تایید توانایی و امکانات آزمایشگاه واحد تولیدی به آزمایشگاه کنترل استان ارجاع میگردد و آزمایشگاه پس از بررسی وضعیت آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت درصورت تایید ، موافقت خود را با صدورپروانه ساخت اعلام نموده و فرم سه برگی مجددا به اداره نظارت عودت میگردد.

پس از دریافت فرم سه برگی پروانه ساخت تایید شده از طرف آزمایشگاه و در صورت نداشتن نقص مدارک از طرف متقاضی ، پرونده صدور پروانه ساخت در کمیته نهایی حوزه معاونت غذا  ودارو که هر 15  روز یکبار تشکیل می گردد و کمیته مرکب از معاون غذا ودارو/ مدیر اداره نظارت برموادغذایی و بهداشتی/ مدیر آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی/ عضو هیئت علمی / کارشناس تخصصی اداره تشکیل و بررسی نهایی صورت میگیرد که در صورت تایید ، پرونده به کارشناس ارائه شده تا ایشان به نوبت پرونده های موجود نسبت به دریافت شماره پروانه ساخت از اداره صدور پروانه ها و تایپ پروانه و فرمولاسیون اقدام نماید و پروانه پس از تایپ جهت بررسی بعدی به رئیس اداره و سپس به مدیر اداره ارجاع شده و در صورت تایید نهایی توسط مدیر اداره ، جهت امضاء به معاون غذا و دارو ارجاع می گردد و پروانه ساخت درنهایت تایید و امضاء شده و پس از درج شماره در دبیرخانه معاونت توسط کارشناس مربوطه به درقبال در یافت رسید به متقاضی ارائه می گردد و رونوشتی از پروانه ساخت به سازمان غذا ودارو و شبکه های تحت پوشش واحد تولیدی و آزمایشگاه کنترل نیز ارائه می گردد.

مسئول ارائه خدمت:کلیه پرسنل شاغل در اداره نظارت برمواد غذایی و آشامیدنی

آدرس : قزوین - بلوار آزادگان (غیاث آباد) - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه -معاونت غذا و دارو - طبقه همکف - راهرو شماره دو - سمت چپ - اداره نظارت بر مواد غذایی

تلفن : 5-33672784-028

مدارک مورد نیاز: درخواست کتبی / تصویر پروانه بهره برداری/تکمیل فرم سه برگی/کد GTIN/ /تصویر برابر اصل نام تجاری نهایی/فیش هزینه/طرح برچسب با مهرو امضا مسئول فنی و مدیر عامل /اصل تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در برچسب/ قرارداد آزمایشگاه همکار جهت انجام آزمون های تخصصی /تصویر نتایج آزمایشگاه همکار/اصل پروانه ساخت قبلی/تعهد نامه صحت مندرجات برچسب

قوانین و مقررات خدمت:  

سایت استانداردهای ملی ایران به نشانی http://standard.isiri.gov.ir/

سایت سازمان غذا و دارو ایران https://www.fda.gov.ir/

متوسط زمان ارائه خدمت: 30 روز کاری

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: 3 بار

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان:  هزینه براساس دستورالعمل هیات وزیران مندرج در فرم اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه درج شده است.


فهرست استعلام از سایر دستگاههای اجرایی: برای ارائه خدمت نیاز به استعلام از دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد.

سوالات متداول:

فرم سه برگی پروانه ساخت به چه صورت تکمیل می گردد.؟ براساس نام شیمیایی مواد اولیه با درج درصد خلوص و بصورت تایپ شده ، از درصد بالا به پایین به ترتیب درج گردد.
نام شیمیایی هرماده اولیه چیست و از کجا میتوان بدست آورد؟ از منابع علمی موجود نظیر FOOD CHEMIVAL یا استاندارد های ملی و بین المللی و یا از منبع   COSING
زمان صدور پروانه ساخت چقدر طول می کشد؟ صدور پروانه ها بصورت نوبتی  و به ترتیب در حال انجام است و با توجه به ازدحام درخواست ها و پرونده های ورودی ، درصورت کامل بودن پرونده و نداشتن هرنوع نواقص بطور میانگین یکماه طول می کشد 
علامت تجاری محصول از کجا وبه چه صورت میتوان دریافت کرد؟ از طریق سامانه اداره ثبت مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، ثبت علامت تجاری بصورت الکترونیکی و براساس دستورالعمل راهنمای مندرج در سامانه آن سازمان قابل انجام است.
کد GTIN از کجا میتوان اخذ نمود؟ از شرکت های واسط صادر کننده  کد که نام و آدرس این شرکت ها از سازمان صنعت ، معدن و تجارت قابل دستیابی است ، میتوان انجام داد.
شماره استاندارد ویژگیهای محصول مورد نظر چیست؟ برای هر محصول ویژگی خاصی تعریف شده که ویژگی محصول مورد نظر در استاندارد با شماره خاصی در سامانه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موجود و قابل استفاده است و صفحه سوم فرم سه برگی بطور معمول باید منطبق با ویژگیهای استاندارد مربوطه و همچنین ضوابط و مقرارت ملی و بهداشتی وزارت بهداشت باشد.
مقالات و مستندات علمی مورد ادعا را از به چه صورت میتوان بدست آورد؟ از مقالات علمی و تحقیقاتی انجام شده در دنیا که بطور معمول پتنت شده باشد.
MSDS  ماده اولیه مصرفی را ازکجا میتوان بدست آورد؟ از تولید کننده مواد اولیه باید دریافت و ارائه گردد.
برگ آنالیز ماده اولیه مصرفی را ازکجا میتوان بدست آورد؟ از تولید کننده مواد اولیه باید دریافت و ارائه گردد.
دسترسی به خدمت: ارائه مدارک ، رفع نواقص و دریافت پروانه ساخت صادره بصورت فیزیکی و حضوری می باشد.

نمودار گردش کار :دریافت نمودار

       

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0