عنوان خدمت: صدور مجوز ترخیص فرآورده های غذایی و آشامیدنی

شناسه خدمت: 16062249101

شرح خدمت: صدور مجوز ترخیص فرآورده های غذایی و آشامیدنی

این خدمت وزارتخانه ای است و واحدهای تولیدی با ورود به سامانه وزارتخانه به آدرس www.TTAC.ir که با سامانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت و سامانه گمرکات کشور لینک میباشد و فرایند را راساً انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.

پس از ورود کالا به گمرک کشور ، فرایند ترخیص این فرآورده سلامت محور مستقیما به مسئولین فنی واحدهای تولیدی واگذار شده است که مسئولین فنی پس از بارگذاری مدارک مربوطه مطابق چک لیست موجود در سامانه ، از طریق سامانه TTAC اقدام به صدور مجوز ترخیص می نمایند که این فرایند بصورت الکترونیکی و از طریق مسئولین فنی و سازمان غذا ودارو انجام میگیرد و به معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی تفویض نشده است .


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0