عنوان خدمت: صدور مجوز توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

شناسه خدمت: 16062253101

شرح خدمت: صدور مجوز توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی

این خدمت وزارتخانه ای است و فرایند را راساً در وزارتخانه انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0