دانشگاه های علوم پزشکی

 آبادان

www.abadanums.ac.ir

 اراک

www.arakmu.ac.ir

 اردبیل

www.arums.ac.ir

 ارتش

www.ajaums.ac.ir

 البرز

www.abzums.ac.ir

 ارومیه

www.umsu.ac.ir

 اصفهان

www.mui.ac.ir

 اهواز

www.ajums.ac.ir

 ایران

www.iums.ac.ir

 ایرانشهر

www.irshums.ac.ir

 ایلام

www.medilam.ac.ir

 بابل

www.mubabol.ac.ir

 بقیه الله(عج)

www.bmsu.ac.ir

 بم

www.mubam.ac.ir

 بندرعباس

www.hums.ac.ir

 بوشهر

www.bpums.ac.ir

 بهبهان

www.behums.ac.ir

 بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

 بیرجند

www.bums.ac.ir

 تبریز

www.tbzmed.ac.ir

 تربت جام

www.trjums.ac.ir

 تربت حیدریه

www.thums.ac.ir

 تهران

www.tums.ac.ir

 جهرم

www.jums.ac.ir

 جیرفت

www.jmu.ac.ir

 خراسان شمالی

www.nkums.ac.ir

 خمین

www.khomeinums.ac.ir

 دزفول

www.dums.ac.ir

 رفسنجان

www.rums.ac.ir

 زابل

www.zbmu.ac.ir

 زاهدان

www.zaums.ac.ir

 زنجان

www.zums.ac.ir

 ساوه

www.savehums.ac.ir

سراب

www.sarabums.ac.ir

 سبزوار

www.medsab.ac.ir

 سمنان

www.semums.ac.ir

 سیرجان

www.ssm.kmu.ac.ir/fa

 شاهرود

www.shmu.ac.ir

 شهرکرد

www.skums.ac.ir

 شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

 شیراز

www.sums.ac.ir

شوشتر

www.shoushterums.ac.ir

 فسا

www.fums.ac.ir

 قم

www.muq.ac.ir

 کاشان

www.kaums.ac.ir

 کردستان

www.muk.ac.ir

 کرمان

www.kmu.ac.ir

 کرمانشاه

www.kums.ac.ir

 کهگیلویه و بویراحمد

www.yums.ac.ir

 گلستان

www.goums.ac.ir

 گناباد

www.gmu.ac.ir

 لارستان

www.larnums.ac.ir

 لرستان

 www.lums.ac.ir

 مازندران

www.mazums.ac.ir

 مراغه

www.mrgums.ac.ir

 مشهد

www.mums.ac.ir

 مرکز آموزش عالی وارستگان

www.varastegan.ac.ir

 نیشابور

www.nums.ac.ir

 هرمزگان

www.hums.ac.ir

 همدان

www.umsha.ac.ir

 یزد

www.web.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند http://smums.ac.ir/

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0