آمار دانشگاه در سال 1400

   

  تعداد دانشکده : 5 مورد 

  دانشجویان 

     دانشجویان بین الملل : 24 نفر

     دانشجویان پذیرفته شده : 637 نفر

     دانشجویان شاغل به تحصیل : 2939 نفر

     دانش آموختگان : 576 نفر 

   

  اعضای هیات علمی

     مرد: 145

     زن : 144

   

  تعداد واحدهای آموزشی و تحقیقاتی 

  مرکز تحقیقات : 7 مورد

  پژوهشکده تحقیقاتی : 1 مورد 

  شرکت دانش بنیان : 3 مورد 

  مرکز رشد فناوری در حوزه سلامت : 1

   

  تعداد تخت فعال: 1388

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0