در راستای اجرای سياست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سياست های کلی سلامت، آیين نامه ها اجرایی مرتبط با قانون مواد خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی، آیين نامه های مرتبط با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات و کاستن از مداخلات اجرایی دولت با هدف ارتقای کيفيت خدمات سلامت، دستورالعمل دفاتر خدمات سلامت در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردد.

درحال حاضر خدمات خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی، صدورکارت بهداشت برای شاغلین در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و آموزش بهداشت اصناف، در دفاتر دارای مجوز انجام می‌گردد.

دفاتر خدمات سلامت

دارای مجوز از معاونت توسعه مدیت و منابع و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

آدرس دفتر

شماره تماس

شماره مجوز مسئول فنی

نام و نام خانوادگی مسئول فنی

نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

خیابان پادگان، جنب درب اورژانس بیمارستان شهید رجایی، ساختمان پزشکان یاسمین طبقه اول

02833360283

02833360296

09371148050

28/37/94752

زهرا محمد‌پور

آقای بهمن مباشر امینی

قزوین خیابان طالقانی برج خلیج فارس طبقه6 واحد 19

02833992550

09398520150

28/37/92668

زهرا رضایی‌نژاد

عاطفه خیرخواه

الوند، میدان‌لاله، بلوار 22بهمن، روبروی ایستگاه تاکسی نصرت آباد، جنب داروخانه ژاله

02832242055

09902559824

28/37/92705

مائده حیدری برسری

مائده حیدری برسری


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0