لیست سامانه های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   جهت استفاده دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان و عموم مردم

  ردیف

  نام سامانه

  آدرس

  1

  پرتال وب دانشگاه

  www.qums.ac.ir

  2

  سامانه پرونده الکترونیک سلامت(سپاس)

  ehr.qums.ac.ir/srm

  3

  سامانه بایگانی

  Ea.qums.ac.ir

  4

  سامانه آموزش مجازی (سما)

  Elearning.qums.ac.ir

  5

  سامانه یکپارچه سلامت (سیب)

  Sib.qums.ac.ir

  6

  سامانه اتوماسیون تغذیه

  Food.qums.ac.ir

  7

  سامانه پست الکترونیک دانشگاه

  Mail.qums.ac.ir

  8

  سامانه مدیریت آموزشی

  Sama.qums.ac.ir

  9

  سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)

  crs.qums.ac.ir

  10

  سامانه کتابخانه الکترونیک دانشگاه

  Ofoghlib.qums.ac.ir

  11

  سامانه مدیریت فایل ها و برنامه های دانشگاه

  ftp.qums.ac.ir

  12

  سامانه نشریه رساله مراقبت

  Jcd.qums.ac.ir

  13

  سامانه مجله علمی دانشگاه

  Journal.qums.ac.ir

  14

  سامانه ارزشیابی هیات علمی بالینی

  Ams.qums.ac.ir

  15

  فصل نامه آموزش پزشکی و توسعه

  Edcjournal.qums.ac.ir

  16

  سامانه Eprints ( مخزن علمی دانشگاه) 

  Eprints.qums.ac.ir

  17

  صفحه شخصی اساتید

  cv.qums.ac.ir

  18

  ثبت نام الکترونیکی دانشجویان

  Er.qums.ac.ir

  19

  لاگ بوک الکترونیک

  Tabib.qums.ac.ir

  20

  مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی

  Qmem.qums.ac.ir

  21

  سامانه درخواست انتقالی دانشجویان 

  transmission.behdasht.gov.ir

  23

  سامانه دانش آموختگان

  Eg.qums.ac.ir

  24

  سامانه درخواست مهمانی دانشجویان 

  guest.behdasht.gov.ir

  25

  خدمات رفاهی

  Refahi.qums.ac.ir

  26

  برگزاری آزمون آنلاین

  Azonline.qums.ac.ir

  27

  کریدور خدمات فناوری سلامت تا بازار

  Htmsc.qums.ac.ir

  28

  وب کنفرانس و کلاس آنلاین

  Vc.qums.ac.ir

  29

  کمیته تحقیقات دانشجویی

  Src.qums.ac.ir

  30

  ارزشیابی عملکرد اساتید

  Pef.qums.ac.ir

  31

  سامانه نوبت دهی تلفنی درمانگاه ها و بیمارستان ها

  اطلاعات تماس برای درمانگاه ها  

  sc.qums.ac.ir

  32

  سامانه اتوماسیون اداری

  Office.qums.ac.ir

  33

  سامانه مدیریت ارتباطات مردمی (شماره تماس 190) معاونت درمان

   

  34

  سامانه الکترونیکی مردم و دولت (سامد - شماره تماس 111)

   

  35 سامانه صندوق رفاه دانشجویاان  https://portal.srd.ir/

  36

   سامانه آموزش مداوم

  http://www.ircme.ir

  38

  سامانه آموزش ، سیستم تردد  خلاصه سوابق کارکنان

  karkonan.qums.ac.ir

  39

  سامانه فایل

  File.qums.ac.ir

  40

  سامانه خدمات ویژه اینترنت کارکنان

  service.qums.ac.ir

  41

  نظام نوین مالی

  Client server

  42

  سامانه حقوق پرسنل

  Salary.qums.ac.ir

  43

  خبرخوان پایگاه دانشگاه

  Khabarkhan.qums.ac.ir

  44

  ثبت فعالیتهای روزانه

  Tiva.qums.ac.ir

  45

  سیستم مونیتورینگ و کنترل شرایط محیطی اتاق سرور

  Emsit.qums.ac.ir

  46

  مدیریت و کنترل پروژه

  Mps.qums.ac.ir

  47

  مدیریت نقلیه دانشگاه

  Transport.qums.ac.ir

  48

  مدیریت اطلاعات فضای فیزیکی

  Ppi.qums.ac.ir

  49

  ارزشیابی عملکرد اساتید

  Pef.qums.ac.ir

  50

  سامانه آموزش مجازی نوید

  Navid.qums.ac.ir

  51

  اتوماسیون اداری

  office.qums.ac.ir

  52

  سامانه کالایاب

  Kalayab.qums.ac.ir

  53

  سامانه نقل وانتقالات 

  transfer.behdasht.gov.ir
  54

  سامانه نظام پیشنهادات 

  sus.behdasht.gov.ir
  55

  نقل و انتقال و میهمانی (همکاران آموزش)

  gu.behdasht.gov.ir
  56

  نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر

  shahedtransmission.behdasht.gov.ir

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0