تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 
  در نخستین نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی عنوان شد: اقتصاد دانش بنیان از تحقیق آغاز می شود 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ 
  دکتر پناهی در نشست مقاله: مشارکت در پیشبرد علم یا ابزار ارتقا گفت: مقاله زبان گویای گفتگوی میان پژوهشگران است 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ 

  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0