وظیفه  ثبت کلیه نامه های ارسالی و رسیده از طریق اتوماسیون اداری و به صورت فیزیکی را به عهده دارند. در این بین با پاسخگویی تلفنی وحضوری به ارباب رجوع ، پی گیر درخواست های ایشان نیز می شوند. 

 

 

 معرفی کارکنان دبیرخانه


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0