اركان و تشكيلات

 

ماده 1ـ ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي با تركيب اعضاء و شرح وظايف زير تشكيل مي شود :

  1. رييس دانشگاه ( رييس ستاد )، جناب آقای دکتر نامدار
  2. معاون آموزشي، جناب آقای دکتر احسان مدیریان
  3. معاون دانشجويي ـ فرهنگي، جناب آقای دکتر شیخی
  4. رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، جناب آقای حقایق پور
  5. مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، جناب آقای مجید نجفی
  6. مدير امور آموزشي دانشگاه، جناب آقای احمد پورشریف
  7. معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، جناب آقای لنکرانی
  8. رييس ادراه آموزش بنياد شهيد، جناب آقای قویدل
  9. يك نفر از اساتيد مشاور با معرفي دبير ستاد و حكم رييس دانشگاه، جناب آقای دکتر مهدی امام جمعه
  10. دو نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر با معرفي دبير ستاد و حكم رييس دانشگاه

تبصره 1- دبير ستاد مي تواند بر اساس دستور جلسه از معاونين، مديران و ساير افراد صاحب نظر دانشگاه و بنياد شهيد و امور ايثارگران حسب مورد براي شركت در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 2- تشكيل سالانه حداقل 4 جلسه با حضور رياست ستاد ( دو جلسه براي هر نيمسال ) كه زمان بندي آن توسط ستاد تعيين و به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع اعلام مي گردد.

تبصره 2-كليه مصوبات ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه توسط رييس دانشگاه ابلاغ مي گردد و لازم الاجرا مي باشد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0