عفت ملکی فرد

کارشناسی بهداشت محیط

 33357039 - 2646 

شرح وظایف:

 •     انجام امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی هیأت علمی دانشکده‌ها و مراکز تحقیقات، نامه‌های مالی و تنظیم قراردادها
 •     برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
 •     امور مربوط به مصوبات هیأت رئیسه و هیأت امناي دانشگاه
 •     ارزشیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه
 •     تهیه گزارش عملکرد شاخص‌هاي اختصاصی معاونت
 •     انجام امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه، ISC و اعتباربخشی
 •     تأیید داوري‌ اعضاي هیأت علمی برای ارتقا
 •     انجام امور مربوط به برنامه راهبردی مربوطه در معاونت
 •     نظارت بر انجام امور مربوط به کارشناسان پژوهـش (کمیتـه اخـلاق در پژوهش‌هـای زیسـت پزشکی، کارگاه‌ها و سمینارها، مراکز تحقیقاتی و طرح‌های تحقیقاتی)
 •     دبیر کمیته صیانت از حقوق شهروندی
 •     بازرس موضوع تبصره یک ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 


     مرضیه محمدخانلو

 33357039 - 2647

شرح وظایف:

 •     انجام امور مربوط به قرارداد طرح‌های پژوهشی
 •     ثبت و بایگانی طرح‌های مصوب و خاتمه یافته
 •     انجام امور مربوط به تمدید، فسخ و طرح‌های معوقه
 •     تکمیل اطلاعات اتوماسیون آمار معاونت
 •     دریافت و تکمیل پرونده طرح‌ها (فاکتور/ فرم/ کُد)
 •     هماهنگی با کارشناسان پژوهشی مراکز و دانشکده‌ها برای امور مربوط به طرح‌ها

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0