افشین مهرعلیان

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ethics@qums.ac.ir

33360084 - 2644

 

شرح وظایف:

  • بررسی و پیگیری داوری طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها از نظر رعایت کُدهای اخلاقی
  • صدور ابلاغ اعضای کمیته اخلاق
  • صدور گواهی شناسه اختصاصی اخلاق
  • پیگیری انجام امور مربوط به تخلفات پژوهشی
  • انجام امور مربوط به نامه‌های کمیته اخلاق
  • انجام امور مربوط به ارزشیابی کمیته اخلاق
  • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته اخلاق

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0