مهناز لایقی فر

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

M.Layeghifar@qums.ac.ir 

33357039 - 2648

شرح وظایف:

  • انجام امور مربوط به رزرو سالن و اطلاع رساني، ثبت نام اعضا، پذيرایی و هماهنگی جهت ایاب ذهاب مدرس و امور مربوط به برگزاري کارگاه ها و سمینارهاي داخلی
  • امور مربوط به اخذ مجوز از وزارت متبوع و معاونت توسعه دانشگاه
  • انجام امور مربوط به تهيه مستندات جهت قرارگيري در وب سایت معاونت 
  • انجام امور مربوط به تهيه مستندات معاونت تحقیقات و فناوری مربوط به برنامه عملیاتی وزارت متبوع در سامانه برنامه عملیاتی وزارت متبوع 
  •  صدور گواهي شركت كنندگان، مدرس و ارسال به مخاطبین مربوطه به صورت فیزیکی و الکترونیکی ( ایمیل، اتوماسیون،.....)
  • صدور و انعقاد قرار داد حق التدريس مدرس کارگاه های هیأت علمی، دستیاری و تحصیلات تکمیلی 
  • انجام امور مربوط به دريافت فرم هاي نيازسنجی و اعلام آن به كاركنان جهت برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی و عمومی 
  • انجام امور مربوط به ثبت شناسنامه آموزشی و فرم هاي ارزیابی جهت کارکنان در نرم افزار پارس آذرخش 
  • انجام امور مربوط به برگزاري آزمون هاي الکترونیکی 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0