فاطمه حاجی آبادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شرح وظایف:

 • انجام پیگیری ها در خصوص رفع اشکالات سامانه جامع پژوهان
 • رصد روزانه و انجام پیگیری برای ثبت دیتاها و رفع اشکالات بر اساس گزارش سامانه جامع تحقیقات 
 • دریافت فایل پایان نامه های دانشجویی و بارگذاری آن در سامانه پژوهان
 • رصد فعالیت مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و برقراری تعامل با کارشناسان مراکز
 • جمع بندی و ارسال مدارک تنظیم شده به وزارتخانه برای تغییر اعضاء هیات موسس در مواقع مورد نیاز
 • تشکیل جلسات  با روسا و کارشناسان مراکز به منظور رفع مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقا کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی مراکز ( تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات )
 • بررسی مشکلات پژوهشی موجود در مراکز و ارائه راهکارهای مناسب و انعکاس به مسئولین 
 • همکاری و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص به روزرسانی آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
 • پایش دوره ای پورتال مراکز و ارائه پسخوراند و پیگیری موارد نیازمند اصلاح 
 • انجام اقدامات لازم برایتهیه محتوا، دسته بندی، بروزرسانی و بارگذاری اطلاعات بر روی صفحه پورتال واحد 
 • اخذ گزارش عملکرد بصورت فصلی از مراکز تحقیقاتی و تحلیل گزارش 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0