شرايط كلي:
انتخاب پژوهشگر نمونه در مناسبت هاي مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده عضو هيات علمي است.

مراحل اجرايي:
اعضاي هيات علمي هر دانشكده بايد مستندات فعاليت هاي پژوهشي خود را به صورت سه ماهه به رابطين پژوهشي دانشكده خود ارائه نمايند.

در حال حاضر مستندات شامل موارد زير مي باشد:

  • كپي قرارداد انجام طرح تحقيقاتي با ساير سازمانها
  • كپي چكيده مقاله چاپ شده در مجله هاي علمي – پژوهشي داخلي و خارجي به انضمام شناسنامه و جلد مجله
  • كپي خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه كنگره به انضمام جلد كتابچه و گواهي شركت
  • كپي جلد و شناسنامه كتاب هاي تاليفي به همراه يك نسخه از كتاب
     


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0