برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی 1401 - صبح ( بیمارستان  بوعلی سینا  )

 

 

تخصص

نام پزشک

روزهای حضور

ساعت حضور

تعداد نوبت

 

قلب و عروق

دکتر دائی

شنبه

12-10

10

 

قلب و عروق

دکتر فتوحی

شنبه

11:30-10

10

 

قلب و عروق

دکتر جوادی

یکشنبه

12-10

12

 

قلب و عروق

دکتر رضائی

یکشنبه

11-10

12

 

قلب و عروق

دکتر حاجی کریمی

دوشنبه

11-10

10

 

قلب وعروق

دکتر شهسواری

یکشنبه

11   9

12

 

قلب و عروق

دکتر بیانی

شنبه

11-9

12

 

قلب و عروق

دکتر پازکی

دو شنبه-سه شنبه

12-10

12

 

قلب وعروق

دکتر حاجی آبادی

سه شنبه-چهارشنبه(آنالیز)

11-10

12

 

قلب وعروق

دکتر کشاورز

چهارشنبه

11-9:30

12

 

مغز و اعصاب

دکتر مژدهی پناه

شنبهسه شنبه (MS)

11:30-10

10

 

مغز و اعصاب

دکتر اکبرشاهی

یکشنبه

12-10

10

 

مغز و اعصاب

دکتر مهردل

دوشنبه

12-10

10

 

مغز و اعصاب

دکتر حسینی

سه شنبه

12-10

10

 

مغز و اعصاب

دکتر مافی

چهارشنبه

12-10

10

 

عفونی

دکتر بیژنی

دوشنبه

10-9

6

 

عفونی

دکتر علامی

شنبه

11:30-10

12

 

عفونی

دکتر ناظم سادات

سه شنبه

12 - 10

12

 

عفونی

دکتر نیگونژاد

چهارشنبه

12-10

12

 

عفونی

دکتر خبیری

یکشنبه -پنج شنبه

12 - 10

12

 

روانپزشکی

دکتر میرزاده

شنبه تا پنجشنبه

12-10:30

12

 

روانپزشکی

دکتر جاودانی

دوشنبه

13-9:30

10

 

داخلی

دکتر کاوه

شنبه-دوشنبه-سه شنبه

13-11

20

 

داخلی

دکتر زاهدی فر

دو شنبه(درمانگاه دیابت)

12-10

20

 

داخلی

دکتر صفدری

چهارشنبه(درمانگاه دیابت)

10-8

12

 

داخلی

دکترقائمی

چهارشنبه ­

13-11

15

 

پوست

دکتر سلطانیه

شنبه دوشنبه(جراحی)- چهارشنبه

12-10

10

 

پوست

دکتر بدخش

یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه

12-10

10

 

تغذیه

خانم محبی

دوشنبه-چهارشنبه

10-9

5

 

تغذیه

خانم سررشته داری

یکشنبه-سه شنبه

10-9

5

             

سامانه نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( لطفا از 8 صبح روز قبل نوبت بگیرید . )     nobat.qums.ac.ir         نوبت تلفنی از 8 صبح روز قبل :        33895 - 028


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0