ارکان مؤسسه:
    هیأت امناء
   رییس مؤسسه
   هیأت رییسه
   شورای مؤسسه
   هیات امناء
  بر اساس ماده یک قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181و183شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت امنای دانشگاه به شرح ذیل می باشد :
  ·      وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر بهرام عین الهی  بعنوان  رئیس هیات امناء
  ·      رئیس  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی بعنوان دبیر هیئت امناء
  ·      4 الی 6 نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی ویا اجتماعی ،محلی و کشوری بعنوان اعضای هیئت امناء.
  ·      استاندار محترم قزوین 
  .    رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی


    اعضای دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه

    وظایف و اختیارات هیأت امنا

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0