ما پایدارترین و مطمئن ترین نظام آماری برای بهره مندی و تصمیم گیری مدیران هستیم.

  برنامه های آینده واحد آمار:

  - استقرار کامل نظام آمار ثبتی

  - ارزیابی و پایش مستمر روند ثبت آمار

  - توانمند سازی کارشناسان و رابطین آمار

  - پیاده سازی کامل نرم افزار اتوماسیون آماری


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0