خدمت شماره 16 

عنوان خدمت :ایجاد ، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
شناسه خدمت:
(۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۰)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه انجام می گیرد .
http://meb.behdasht.gov.ir

راهنمای تقاضای تاسیس رشته

باستناد رای صادره در نودونهمین اجلاس مورخ 12/2/75 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ضوابط پیشنهادی ایجاد رشته های علوم پایه پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D  بشرح زیر به تصویب رسیده است:  

1- گروههای متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند : حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.

2- گروههای متقاضی دایر نمودن دوره های دکترا بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف - حداقل سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته تربیت نموده و فارغ التحصیل داده باشند.  

ب- دارای حداقل دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشیاری و سه نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام در مرتبه استادیاری به سه سال سابقه تدریس و تحقیق مشروط بر اینکه حداقل 5 مداخله تحقیقی تایید شده توسط معاونت پژوهشی و با شورای پژوهش های علمی ارائه نمایند.  

ج - اعضای هیات علمی گروه قادر باشند70%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند  

3- حداقل شرایط فیزیکی ، فضای آموزشی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای منابع علمی و توانایی ها در مورد رشته های مختلف ، متفاوت است .بدیهی است گروههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بایستی حداقل های لازم برای هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظریه نهایی بعهده شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.  

4-  ایجاد دوره های جدید که برای اولین بار در کشور تاسیس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثی می باشند و با تشخیص شورای گسترش دانشگاهها رد و یا تصویب خواهند شد.  

- شناسنامه خدمت ارائه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی  ( تاسیس رشته )

- شناسنامه فرآیند تاسیس رشته

- فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی (ویژه ضرورت سنجی )

- فرم تقاضا تاسیس رشته تحصیلی

- شرح وظایف کارشناس تاسیس رشته


بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

ناظر به:
سیاست های دوازه گانه برنامه آموزش عالی سلامت
 
1-بستر سازی برای کمال و تعالی (Excellence) رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط پسا تحریم
 
اهداف:
-ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا
-راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
-جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش
 
2-نقشه راه بقا برای تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd)
اهداف:  
-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروه های مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی
-ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
-افزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دوره های تحصیلات تکمیلی
 
3-طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
اهداف:
-طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکاناتی،تجهیزاتو فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
-تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها
 
4- تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
اهداف:
-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی

-ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی 

حوزه دسترسی به خدمت :

لینک دسترسی 

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0