عنوان زیرخدمت :بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی  دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
شناسه خدمت: (۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۲)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.

 

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0