عنوان زیرخدمت :برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی
شناسه خدمت: (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۳)
 (مشاهده فرم شناسه خدمت)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت : این خدمت بصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.


قوانین و مقررات خدمت:
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
نحوه دسترسی به خدمت :

درخواست خدمت: حضوری – الکترونیکی

ارائه خدمت: حضوری – الکترونیکی

آدرس الکترونیکی خدمت :

       

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0