عنوان خدمت: صدور مجوز توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی

شناسه خدمت: 16062253100

شرح خدمت: صدور مجوز توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی

این خدمت وزارتخانه ای است و فرایند را راساً در وزارتخانه انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0