عنوان خدمت: صدور مجوز ورود فرآورده های آرایشی و بهداشتی

شناسه خدمت: 16061654107

شرح خدمت: صدور مجوز ورود فرآورده های آرایشی و بهداشتی

این خدمت وزارتخانه ای است و واحدهای تولیدی با ورود به سامانه وزارتخانه به آدرس www.TTAC.ir که با سامانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت لینک میباشد و فرایند را راساً انجام میدهند و این معاونت فرایندی بطور مستقیم برای اربابان رجوع دراین خدمت ندارد.

جهت ورود مواد اولیه یا مواد فرایند شده فرآورده های بهداشتی و آرایشی  به کشور ،  ابتدا متقاضی از طریق سامانه TTAC مدارک صدور مجوز ورود مطابق چک لیست موجود درسامانه را بارگذاری نموده تا بررسی لازم در سازمان انجام شود و پس از تایید ،  مجوز ورود صادر می شود که بدلیل لینک بودن این سامانه با سامانه های صنعت ، معدن و تجارت و گمرک کشور ، پروسه بعدی انجام میگیرد که این فرایند بصورت الکترونیکی و از طریق سازمان غذا ودارو انجام میگیرد و به معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی تفویض نشده است .


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0