از آنجا که کشور در مواجهه دایمی با بحران‌ها و بیماری‌های مختلف است و امکان شیوع بیماری‌های نوپدید و بازپدید وجود دارد، ضروری است برخی از واحدهای ارایه دهنده خدمت، آمادگی مستمر از نظر سازماندهی نیروی انسانی، برنامه کاری، تجهیزات، مواد و وسایل مصرفی داشته باشند. به همین دلیل برخی از مراکز خدمات جامع سلامت یا پایگاه‌های سلامت به عنوان واحدهای منتخب درنظر گرفته می‌شوند. این واحدها در شرایط عادی همانند سایر واحدها فعالیت می‌کنند؛ ولی در زمان بحران براساس نوع بحران باید خدمات تعریف شده‌ای متناسب با شرایط پیش‌آمده را ارائه دهند.

لیست مراکز منتخب(مراکز خدمات دهی کرونا)


هموطنان می‌توانند با تماس تلفنی به شماره‌های زیر، سوالات خود را با کارشناسان مربوط در میان بگذارند:

  • سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (شماره تماس 4030)

  • سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (شماره تماس 190)


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0