پرسشنامه حاضر با اين هدف طراحي شده تا بتوانيم نظرات شما را به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي دانشگاه علوم پزشکی، مورد بررسی قرار دهيم . از اين رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي ارایه نمائيد. از اينكه با صرف وقت خود ما را در این امر یاری می‌‍فرمایید سپاسگزاريم.
  
  جنسیت:  
  نوع استخدام:     
  رسته شغلي:    
  سابقه کار (سال):  
  بخش یا واحد محل خدمت:  
  
  1- ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد   
  2- میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات و پیشنهادات شما توسط مدیران  
  3- میزان رضایت از نحوه همکاری مدیران با پرسنل و راهنمایی‌های ایشان برای بهبود روند کار  
  4- میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب (تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن)  
  5- میزان رضایت از آموزش های پیش بینی شده با توجه به نیازهای هر واحد  
  6- میزان رضایت از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مدیران مافوق  
  7- میزان رضایت از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارت شغلی  
  8-میزان رضایت از موقعیت شغلی  
  9- میزان رضایت و آشنایی از شرح وظایف محوله    
  10- میزان رضایت از امکانات رفاهی ( وام ، سفر، امکانات ورزشی، ....)          
  11- میزان رضایت از تهیه و ارزیابی وسایل و تجهیزات حفاظت فردی          
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0