معاونت ها

  دانشکده ها

  گزارش عملکرد معاونت درمان

  گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری 

  گزارش عملکرد معاونت بهداشت

  گزارش معاونت غذا و دارو

  گزارش معاونت دانشجویی و فرهنگی

  گزارش معاونت توسعه مدیریت،  منابع و برنامه ریزی

  انتشار گزارش عملکرد دانشکده پزشکی 

  انتشار گزارش عملکرد دانشکده پرستاری و مامایی

  انتشار گزارش عملکرد دانشکده بهداشت 

  انتشار گزارش عملکرد دانشکده پیراپزشکی

  انتشار گزارش عملکرد دانشکده دندانپزشکی

  بیمارستان ها 

  گزارش عملکرد مرکز آموزشی و درمانی قدس

  گزارش عملکرد بیمارستان امیرالمومنین(ع)

   

  شبکه های بهداشت

  شبکه بهداشت شهرستان بویین زهرا

  شبکه بهداشت شهرستان آبیک 

  گزارش عملکرد شبکه بهداشت شهرستان البرز

     

  مراکز تحقیقاتی

  گزارش آزمایشگاه جامع 

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی 

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات رشد کودکان 

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی 

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 

  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

  سایر واحد های تابعه دانشگاه

  گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه 

  گزارش انتشارات دانشگاه 

  گزارش عملکرد دبیرخانه سیاستگذاری سلامت 

  گزارش عملکرد واحد سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت

  گزارش عملکرد مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0