کارشناسان اداره دانش آموختگان مسئولیت بررسی کارنامه و مدارک تحصیلی و صدور فرم فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان و انجام امور مربوط به پرتال فارغ التحصیلان را به عهده دارند. علاوه بر این بررسی مدارک و پرونده دانش آموختگان جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی به فارغ التحصیلان متقاضی دریافت مدرک تحصیلی، تهیه و ارائه دانشنامه به دانش آموختگان متقاضی ، صدور گواهینامه موقت، ارسال ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی به عهده ایشان است. در ادامه به معرفی کارشناسان این اداره و اطلاعات مربوط به آن پرداخته می شود.

                                                        

  معرفی همکاران


 
شرح وظایف اداره دانش آموختگان  
                                                                     
 سامانه دانش آموختگان

مشخصات فرایندهای دانش آموختگان

 

دستورالعمل های دانش آموختگان
 

آیین نامه های اداره دانش آموختگان

فرمهای مورد نیاز دانش آموختگان (فرم شماره 12 - استشهاد محلی - تعهد نامه المثنی)

پرسش های متداول 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0