کارکنان بایگانی، مسئولیت تشکیل پرونده، بررسی و تکمیل فرم تکمیل مدارک کلیه دانشجویان در طی دوران تحصیل، اعلام کسری و نواقصی پرونده به دانشجو و صدور تکمیل مدارک جهت دانشکده ها و کلیه ی امور مرتبط با پرونده دانشجویان را به عهده دارند.در ادامه به معرفی کارکنان این اداره و ارائه اطلاعات مربوط به آن پرداخته میشود.

قابل توجه دانشجویان: 
به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل میرساند جهت رفع نواقضی پرونده و جلوگیری از اتلاف وقت در زمان فارغ التحصیلی، حداقل یک سال قبل از تاریخ فارغ التحصیلی احتمالی، شخصا به بایگانی آموزش کل مراجعه نمایند.
معرفی کارکنان بایگانی

مراحل درخواست تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی​


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0