از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در کانون فرهنگی علمی شاهد و ایثارگر، دعوت به عمل می آید جهت عضویت و اداره این
کانون به مدیریت شاهد دانشگاه مراجعه نمایند.


   اساس نامه نامه کانون دانشجویی               

 کتاب الکرونیکی اساس نامه نامه کانون دانشجویی                      
              
           

 


 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0