دفاتر توسعه آموزش
 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر رؤسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده است .

نیل به هدف کلی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی از طریق استراتژی های زیر انجام گیرد.

·         تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف معلمی آنان

·         بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

·         بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان

·         هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

·         جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

 محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های زیر می باشد :

برنامه ریزی آموزشی :

 •   انجام نیازسنجی اعضای هیئت علمی و جلب نظرات آنان
 •   تدوین Course Plan
 •  نظارت بر تدوین Lesson Plan

ارزشیابی :

 •  ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود
 •  بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو
 •  ارزشیابی اعضای هیئت علمی
 •  ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد
 •   آموزش اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش
 •  برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات
 •   اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی

پژوهش در آموزش :

 •   مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش
 •   مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی :

 •    بررسی روش های فعلی مورد استفاده
 •    مشارکت در آموزش روش های نوین
 •    برقراری ارتباط مؤثر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آن ها در فعالیت های واحد  

                                                                               
 

دفتر توسعه دانشکده پزشکی                      مسئول : دکتر زهره یزدی   کارشناس : خانم درخشان و خانم صفدری
دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی       کارشناس : خانم نظری شادکام
دفتر توسعه دانشکده بهداشت                    کارشناس : خانم زاهدی فر 
دفتر توسعه دانشکده پیراپزشکی                 کارشناس : خانم ضیائی ها
دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی              کارشناس : خانم ها سفیدی ، رحیمی و  آقایی
واحد توسعه آموزش بیمارستان بوعلی        معاون آموزشی:دکتر عباس علامی  کارشناسان : خانم ها زینب افلاطونی و مریم کریمی
واحد توسعه آموزش بیمارستان کوثر           معاون آموزشی: دکتر خدیجه علمی زاده  کارشناسان : خانم ها ام لیلا بختیاری و لیلا گودرزی
واحد توسعه آموزش بیمارستان شهید رجایی    معاون آموزشی:دکتر سینا عبدالله زاده  کارشناسان : خانم ها زهرا خالقی و  الهام چراغ چی ها محمدزاده
واحد توسعه آموزش بیمارستان 22 بهمن    معاون آموزشی:دکتر فائزه زاهدیان کارشناس : خانم سعیده خرسندی
واحد توسعه آموزش بیمارستان ولایت        معاون آموزشی:دکتر سپیده حاجیان  کارشناس مسئول : خانم فاطمه نظری شادکام
واحد توسعه آموزش بیمارستان قدس         معاون آموزشی:دکتر شبنم جلیل القدر  کارشناس مسئول :خانم الناز پارسا راد
                                                                                                                


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0