واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
قزوین ،خیابان شهید طالقانی ، کوی کوثر(اداره برق )


Email: itkosar@qums.ac.ir

شماره تماس: 33236382-028 داخلی : 284
 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0