واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد که فعالیت خود را از سال 1387، در زمینه های علمی _ پژوهشی با اهداف ذیل آغاز کرده است:

1.   توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش

2.   تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی بالینی

3.   ارتقاءکمی وکیفی پژوهشهای بالینی

4.   توانمند سازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی بیمارستانها در تحقیقات بالینی

 
براساس اهداف تدوین شده،  مخاطبین این واحد اعضاء محترم هیئت علمی بالینی می باشند که با حضور فعالانه و مشارکت در رونق گرفتن این واحد خواهند توانست ضمن نهادینه کردن پژوهش در فعالیتهای علمی و آموزشی خود، در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه نیز قدمهای مؤثری بردارند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0