نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه

دکتر  سید مهدی میرهاشمی

شماره تلفن معاونت پژوهشي

33337006-028

1-1-اطلاعات بيمارستان

نام و نام خانوادگي رئيس بيمارستان

آقای دکتر ابوطالب سیمیاری

آخرين مدرک تحصیلی و درجه علمی رئيس بيمارستان

متخصص داخلی

عناوين رشته های تخصصی بيمارستان

زتان و زایمان

عناوين رشته های فوق تخصصی بيمارستان

تخصص زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

فلوشیپ پریناتولوژی

فلوشیپ انکولوژی

عناوين رشته های دستياری

زنان و زایمان

تعداد اعضا هيات علمي و  شاغل در بيمارستان

 

فوق تخصص/ فلوشيپ بالينی

10

تخصص بالينی

6

PhD

...

سایر مشاغل

...

1-2-اطلاعات واحدتوسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگي رئيس واحد

دکتر فریده موحد

آخرين مدرک تحصیلی و درجه علمی رئيس واحد

متخصص زنان و زایمان

نام و نام خانوادگي کارشناس مسئول واحد

خانم سیمین دخت مولاوردیخانی / خانم زهراسادات محمدی

شماره تلفن بیمارستان و داخلی مستقيم  واحد

33236382- 028  داخلی :  284

آدرس پست الكترونيكي واحد يا رئيس واحد

d_research@qums.ac.ir

سال تصويب راه‌اندازي واحد از طرف معاونت تحقيقات  وفناوري وزارت بهداشت

1387


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0